Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

GRESTIA S.C. Jacek Grzesiuk Rafał Kuźniar ("GRESTIA S.C.") z siedzibą w Gdańsku (80-506), przy ul. Dworskiej 27 , jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w GRESTIA S.C. przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy sprzdaży oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków GRESTIA S.C. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw GRESTIA S.C. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych GRESTIA S.C. płatności,

GRESTIA S.C. będzie powierzać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi GRESTIA S.C. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków GRESTIA S.C. przewidzianych prawem, ochrony praw GRESTIA S.C. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu GRESTIA S.C. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności GRESTIA S.C. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z GRESTIA S.C. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez GRESTIA S.C., 
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

GRESTIA S.C. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez GRESTIA S.C. i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i GRESTIA S.C.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od GRESTIA S.C. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. GRESTIA S.C. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
 2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a GRESTIA S.C. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, GRESTIA S.C. wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez GRESTIA S.C. oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na GRESTIA S.C. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych GRESTIA S.C., pod adresem: Gdańsk (80-392), ul. Dworska 27, tel. + 48 583800646 lub pod adresem e-mail sklep@grestia.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl